Medisch handelen

Leerkrachten worden op onze school soms geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.

Ook krijgen leerkrachten soms het verzoek om kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling uit te voeren.

Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid, is het van groot belang dat in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Vandaar dat er op alle scholen van Leerrijk! een protocol wordt gehanteerd hoe er met zieke kinderen wordt omgegaan en onder welke voorwaarden eventuele medicatie wordt toegediend of een medische handeling wordt uitgevoerd.

Er worden hierbij drie situaties onderscheiden:

  1. Het kind wordt ziek op school. Uitgangspunt is dat een kind dat ziek wordt naar huis gaat en dat zonder overleg met de ouder(s)/verzorger(s) of een arts geen medicijnen worden verstrekt. In geval van ziekte zal er altijd contact opgenomen worden met u als ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen wat er moet gebeuren: Is er iemand thuis om het kind op te vangen en kan het kind gehaald worden? Uw kind gaat nooit onder schooltijd zonder begeleiding door een volwassene naar huis!
  2. Kinderen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die zij tijdens de schooluren moeten gebruiken. Te denken valt aan pufjes tegen astma, medicatie voor ADHD/ADD en antibiotica. In dit geval is het van belang dat uw toestemming voor het verstrekken van medicijnen schriftelijk wordt vastgelegd, maar ook om welke medicijnen het gaat, hoe vaak, welke hoeveelheid en op welke wijze. Onjuist gebruik kan immers leiden tot schade aan de gezondheid.
  3. Het is van groot belang dat een langdurige ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdgenootjes, neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Maar omdat deze kinderen vaak heel specifieke verzorging nodig hebben en dit bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt (bijv. het toedienen van insuline of het checken van de suikerspiegel), vergt de toelating een zorgvuldige afweging. Het is niet altijd mogelijk op school de noodzakelijke medische handelingen uit te voeren, omdat er bijvoorbeeld niet altijd een zich bekwaam voelende en/of bevoegd verklaarde leerkracht aanwezig is. De school heeft daarbij wel een zorgplicht en zal dan samen met de ouder(s)/verzorger(s) naar een alternatief zoeken.
Categorie: