Medisch handelen

Leerkrachten worden op onze school soms geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.

Ook krijgen leerkrachten soms het verzoek om kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling uit te voeren.

Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid, is het van groot belang dat in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Vandaar dat er op alle scholen van Leerrijk! een protocol wordt gehanteerd hoe er met zieke kinderen wordt omgegaan en onder welke voorwaarden eventuele medicatie wordt toegediend of een medische handeling wordt uitgevoerd.

Er worden hierbij drie situaties onderscheiden:

 1. Het kind wordt ziek op school. Uitgangspunt is dat een kind dat ziek wordt naar huis gaat en dat zonder overleg met de ouder(s)/verzorger(s) of een arts geen medicijnen worden verstrekt. In geval van ziekte zal er altijd contact opgenomen worden met u als ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen wat er moet gebeuren: Is er iemand thuis om het kind op te vangen en kan het kind gehaald worden? Uw kind gaat nooit onder schooltijd zonder begeleiding door een volwassene naar huis!
 2. Kinderen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die zij tijdens de schooluren moeten gebruiken. Te denken valt aan pufjes tegen astma, medicatie voor ADHD/ADD en antibiotica. In dit geval is het van belang dat uw toestemming voor het verstrekken van medicijnen schriftelijk wordt vastgelegd, maar ook om welke medicijnen het gaat, hoe vaak, welke hoeveelheid en op welke wijze. Onjuist gebruik kan immers leiden tot schade aan de gezondheid.
 3. Het is van groot belang dat een langdurige ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdgenootjes, neemt deel aan het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Maar omdat deze kinderen vaak heel specifieke verzorging nodig hebben en dit bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt (bijv. het toedienen van insuline of het checken van de suikerspiegel), vergt de toelating een zorgvuldige afweging. Het is niet altijd mogelijk op school de noodzakelijke medische handelingen uit te voeren, omdat er bijvoorbeeld niet altijd een zich bekwaam voelende en/of bevoegd verklaarde leerkracht aanwezig is. De school heeft daarbij wel een zorgplicht en zal dan samen met de ouder(s)/verzorger(s) naar een alternatief zoeken.

Ziekmelden en verzuim

Ziekmelden en verzuim

Als uw kind ziek is, kunt u dit op twee manieren voor schooltijd doorgeven.

 • U kunt dit via een bericht in de Parro-app bij de leerkracht melden of
 • telefonisch via telefoonnummer 0416-272777

Graag onder vermelding van de naam van uw kind, de groep (bij telefonische melding) en de reden van afwezigheid.

Wanneer we bij aanvang van de lessen geen bericht hebben ontvangen, nemen we zelf contact op met de ouders.

Een enkele keer komt het voor dat ouders hun kind ziek melden, omdat er geen extra verlof wordt toegekend. Wanneer dit gebeurt, wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar, die dan op huisbezoek komt. Mocht deze vaststellen dat er inderdaad geen sprake is van ziekte, kan proces- verbaal opgemaakt worden.

Overblijven

Alle kinderen blijven over op school. In het rooster is een moment ingepland om in de klas te eten. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten onder toezicht van vrijwilligers. De leerkrachten hebben dan een moment pauze. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind, per jaar gevraagd, waarvan een vergoeding voor de vrijwilligers bekostigd wordt.

Lestijden

Alle kinderen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school van 8.30 tot 14.30 uur.
Op woensdag is er les in alle groepen van 8.30 tot 12.15 uur. 

De kinderen in groep 1-2 zijn 9 vrijdagen extra vrij. Deze vrije vrijdagen zijn gepland op: 

 • 12 september 2022
 • 21 oktober 2022
 • 18 november 2022
 • 16 december 2022
 • 27 januari 2023 
 • 31 maart 2023
 • 12 mei 2023
 • 26 mei 2023
 • 30 juni 2023

 kleuters vrij

Schoolgids

Hieronder vindt u de schoolgids van basisschool De BERK. De BERK is gevestigd in Kaatsheuvel en is een van de scholen van stichting Leerrijk! In de schoolgids, die bedoeld is voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij de school, stellen wij De BERK aan u voor. Aan ouders en verzorgers die al een kind op onze school hebben, leggen we verantwoording af over onze organisatie en manier van werken in het komende schooljaar. Nieuwe ouders heten we van harte welkom. Fijn dat u voor onze school kiest of van plan bent dit te doen. In deze schoolgids beschrijven wij onze missie en visie, onze plannen voor het komend schooljaar, wat we willen bereiken en hoe we dit organiseren. Tevens vindt u er relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school.

Daarnaast geeft deze gids vooral veel praktische informatie over allerlei zaken, die met onze school te maken hebben en dus voor u van belang zijn. Belangrijke informatie is geconcentreerd in bijlagen achteraan. In de tekst wordt hier steeds naar verwezen.

Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, horen wij die graag van u. U bent van harte welkom voor een nadere toelichting.

De schoolgids van BS De BERK 2022-2023  en bijlagen 

Buitenschoolse Opvang

tekening berkKMB biedt bij de BERK buitenschoolse opvang aan op maandag t/m vrijdag voor alle schoolgaande kinderen van de groepen 1 t/m 8. Bij de Buitenschoolse Opvang (BSO) de BERK werken we met twee basisgroepen.

We bieden hier alle ruimte om onder leiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers lekker te spelen, te knutselen, lezen en verschillende activiteiten uit te voeren. Op deze groep bieden we ook voorschoolse opvang aan (VSO). De kinderen worden voor school opgevangen in het lokaal van KMB en vervolgens naar de klas gebracht.

Ons uitgangspunt is dat kinderen op de BSO zijn in hun vrije tijd. Kinderen mogen zelf hun activiteiten kiezen; doen wat ze zelf graag willen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zowel individueel als in groepsverband naar hartenlust kunnen spelen.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen wijze en in eigen tempo. Respect voor ieders eigenheid is erg belangrijk. We bieden vrijblijvend allerlei activiteiten aan om de ontwikkeling te stimuleren. De activiteiten zijn niet resultaat gericht. Belangrijk is dat het kind plezier beleefd en lekker bezig is en dit doet in een veilige en vertrouwde omgeving. Een kind moet zich thuis kunnen voelen op de BSO. Verder moet de omgeving uitdagend en stimulerend zijn: kinderen moeten er fijn kunnen spelen en zich ontwikkelen.

We begeleiden het kind in het ontwikkelen van zelfstandig en sociaal gedrag, zoals bijvoorbeeld samen spelen, opkomen voor jezelf, rekening houden met elkaar, zelf problemen oplossen, helpen met dagelijkse dingen, enz.

Dagstructuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

14:30 Verwelkomen van de kinderen
Om 14:30 uur staat de PM een centraal punt in de hal om de kinderen van BS De Berk op te vangen. De kleuters worden door de leerkrachten van school naar de BSO gebracht, de oudere kinderen komen zelfstandig naar de BSO. Wij hebben twee BSO lokalen in school tot onze beschikking. Een daarvan is in de ruimte van de peutergroep voor de allerjongste BSO kinderen. De oudere kinderen worden opgevangen in de BSO ruimte op de eerste verdieping.

14:30 – 14:45 Vrij spelen
Voordat we aan tafel gaan, mogen de kinderen even spelen. Oudere kinderen mogen eventueel al even buiten spelen. We hebben hiervoor gekozen, omdat de kinderen dan tot rust kunnen komen. Ze kunnen dan naar hun eigen tempo terugschakelen. Tevens wachten we op de kinderen die met de taxi worden gebracht, en dus iets later zijn.

14:45 – 15:15 Gezamenlijk wat eten en drinken
Het eetmoment vindt plaats in de basisgroepen.
Vervolgens wordt er afgesproken wat er na het eten gedaan gaat worden, bij goed weer gaan we eerst allemaal naar buiten. Ook wordt er vertelt welke activiteit de kinderen die middag kunnen doen met de pedagogisch medewerker.

15:15 – 17:15 Vrij spelen / gezamenlijke activiteit / naar buiten
Dit kan een spel zijn, een knutselactiviteit, een boekje voorlezen of iets dergelijks. De kinderen die zelfstandig buiten mogen spelen, kunnen er ook voor kiezen om buiten te gaan spelen.

17:00 Ophalen eerste kinderen
Vanaf deze tijd kunnen de kinderen worden opgehaald. Als ouders hun kind komen ophalen,
bespreekt de PM’er met de ouders en het kind hoe de dag is verlopen. De PM’er stimuleert het kind zoveel mogelijk zelf te vertellen. De pedagogisch medewerker vult aan als dat nodig is. De ouders pakken brieven e.d. uit het postvakje om mee naar huis te nemen.

17:15 – 17:30 Grote activiteiten opruimen
De kinderen die iets aan het doen zijn, wat veel tijd kost met opruimen, gaan vast opruimen en gaan een klein “werkje” doen.

17:30 – 18.30 Spelen met materiaal dat snel is opgeruimd
De kinderen die er nog zijn, mogen nog spelen met materiaal dat snel op te ruimen is. Dit omdat als de ouders komen, de kinderen er meestal geen zin meer in hebben om nog op te ruimen. De PM’er gaat de laatste dingen van de dag doen; rapportage schrijven / opruimen / stofzuigen / dweilen / wc’s nalopen etc.

18:30 Afsluiten

Dagstructuur op woensdag

12.15 Verwelkomen van de kinderen
De kinderen worden door de leerkracht naar de BSO gebracht of komen zelfstandig naar de BSO.

12.15-12.30 Vrij spelen
Zie “vrijspelen” hierboven beschreven.

12.30 – 13.15 Lunch
De kinderen eten hun boterhammen. Onder het eten wordt er vertelt over wat er die dag op school is gebeurd. De lunch wordt verzorgd door KMB. Dit geldt ook voor de studiedagen en de vakantieopvang dus kinderen hoeven zelf niets mee te nemen.

13.15 – 14:45 Uitstapje/ activiteit of vrij spelen
Met de groep kinderen op woensdag wordt er onderling afgesproken wat er die middag gedaan wordt.

14:45 Vanaf dit tijdstip volgen we de reguliere dag structuur (zie boven)

Dag structuur tijdens vakanties.
Tijdens de vakanties van de BSO staat er altijd een thema centraal. Aan de hand van het thema wordt er een draaiboek gemaakt met activiteiten. Per dag worden er twee activiteiten aangeboden. De dag structuur geeft een globaal overzicht van de dag. Afhankelijk van de activiteiten, de groep en de behoeften van de groep, wordt deze aangepast.

07:30-9:00    Inloop/vrij spelen

09:30-10:00  Fruit eten en wat drinken

10:00-12:00  Activiteit (eventueel aangevuld met buiten spelen/vrij spelen)

12:00-13:00  Lunch

13:00           Ophalen/brengen van kinderen (ochtend of middag opvang)

12:30-14:00  Pauzemoment pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen vrij spelen.

15:00-15:30  Iets drinken en eten

15:30-17:00  Activiteit

17:00-18:00  Zie dag structuur BSO na een gewone schooldag

De pedagogisch medewerkers van De Berklogo kmb met rand
KMB werkt alleen met geschoolde medewerksters met minimaal een afgeronde pedagogische MBO opleiding. Op de groep is minimaal één medewerkster in het bezit van een EHBO diploma. Daarnaast is er altijd iemand in het gebouw aanwezig met een BHV diploma. Indien nodig worden medewerksters bijgeschoold of verdiepen zich d.m.v. een cursus gericht op de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers van De Berk staan vanzelfsprekend open voor al uw vragen en suggesties. Het spreekt voor zich dat zij nooit de ouders in hun volledige rol kunnen vervangen. Om uw kind zo goed en prettig mogelijk te kunnen opvangen is een open contact en overdracht van ervaringen en ontwikkelingen tussen de pedagogisch medewerkers en u van wezenlijk belang. Voor de onderlinge contacten wordt ruim gelegenheid geboden tijdens de haal en breng contacten en er kan ook altijd een afspraak voor een gesprekje gemaakt worden.

De Oudercommissie
Alle locaties van KMB hebben een betrokken oudercommissie. De oudercommissie heeft een belangrijke rol als tussenpersoon tussen de BSO en ouders. De commissie verleend o.a. hand- en spandiensten op de BSO en biedt ondersteuning aan bij activiteiten en uitstapjes. Ook het bedenken van leuke acties rondom kerst en sinterklaas komt jaarlijks terug. Andere taken zijn o.a. beheer financiën o.c., organiseren (indien van toepassing) met de pedagogisch medewerkers van de BSO, open dagen en thema avonden voor de ouders. We zijn nog op zoek naar leden voor de oudercommissie.

Heeft u vragen of wilt U wat meer informatie? Neem dan contact op met 0416-278472 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Peuteropvang

Peuterarrangement (voorheen peuterspeelzaal) is de oudste tak van kinderopvang binnen KMB en is sinds de jaren zeventig een belogo kmb met randgrip binnen de gemeente Loon op Zand. Door jarenlange ervaring, professionalisering en inspelen op de ontwikkelingen binnen de kinderopvang, kunnen wij garant staan voor een goede en specifiek gerichte opvang voor onze doelgroep nl. de peuter vanaf twee tot vier jaar!

Samen spelen, samen leren!

Peuterarrangementen (PA) biedt peuters de gelegenheid om:
• Buiten de eigen omgeving en het gezin in contact te komen met leeftijdgenootjes en andere volwassenen dan hun ouders/verzorgers.
• Zich te ontwikkelen op eigen wijze en in eigen tempo in een daarvoor aangepaste ruimte en materialen.

Bij PA De Berk hebben we een vaste dag-structuur. Dit geeft de peuters houvast en duidelijkheid. Om de ochtend voor de kinderen te visualiseren worden dagritme kaarten gebruikt van de methode Uk & Puk. Dit is een methode dat wij gebruiken op alle locaties van KMB.

08.30 uur – 08.45 uur
Inloop De peuters komen binnen, worden door de leidster begroet en kiezen daarna samen met ouders/verzorgers uit waarmee ze willen spelen. Er is gelegenheid om bijzonderheden door te geven, iets te vragen of zomaar even een praatje te maken.

08.45 uur – 9.30 uur
Vrij spel en thema-activiteiten De kinderen kunnen vrij spelen met de aangeboden ontwikkelings- en creatieve materialen en er worden activiteiten aangeboden vanuit thema’s, zoals de jaargetijden, feestdagen en Uk & Puk. De peutergroep is ingedeeld in hoeken waar verschillende activiteiten mogelijk zijn.
De peuter kiest zelf waar hij/zij mee wil spelen. Natuurlijk proberen we de peuters wel te stimuleren en uit te dagen om met allerlei materialen bezig te zijn. We zingen het opruimlied en gaan samen opruimen.

09.30 uur – 10.00 uur
De Kring: Tijdens de kring worden de dagritmekaarten bekeken zodat er structuur wordt aangeboden en het programma voor de peuters wordt gevisualiseerd. Tijdens de kring worden er fruit gegeten en gedronken. Daarna wordt er een activiteit aangeboden, zoals liedjes zingen, voorlezen of een spelletje.

10.00 uur – 10.30 uur
Toiletronde/verschonen Kinderen gaan naar de toiletjes en luiers worden indien nodig verschoond. Hierbij worden de peuters gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te binnen hun mogelijkheden, zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot.

10.30 uur – 11.15 uur
Buiten spelen/gezamenlijke activiteit: Bij goed weer gaan we lekker buiten spelen. Met materialen als zand, water, stokjes, blaadjes kunnen de kinderen naar hartenlust spelen. Ook steppen, fietsen, klimmen, rennen en verbaal lawaai maken is voor peuters met veel energie heerlijk. Bij slecht weer doen we binnen allerlei bewegingsactiviteiten met matten, banken en de kruiptunnel.

11.15 uur – 11.30 uurkinderopvang okidoki Uk en Puk
Afsluiting met muziek: We sluiten altijd af met muziek en muziekinstrumentjes. Dan wordt er afscheid genomen en de ouders/verzorgers komen de peuters op halen.

Voorschoolse educatie volgens de methode Uk & Puk
Bij PA De Berk wordt gewerkt met het VE Programma Uk & Puk. Dit is een methode die op een speelse manier peuters verschillende vaardigheden aanleert. De taalontwikkeling staat bij deze methode centraal maar daarnaast is er ook aandacht voor o.a. sociale en rekenkundige vaardigheden. Het leren van deze vaardigheden gebeurt door middel van activiteiten in verschillende spelvormen en samen met de handpop Puk.

De pedagogisch medewerkers van peutergroep De BERK
KMB werkt alleen met geschoolde medewerksters met minimaal een afgeronde pedagogische MBO opleiding. Op de groep is minimaal één medewerkster in het bezit van een EHBO diploma. Daarnaast is er altijd iemand in het gebouw aanwezig met een BHV diploma. Indien nodig worden medewerksters bijgeschoold of verdiepen zich d.m.v. een cursus gericht op de kinderopvang. Daarnaast hebben alle pedagogisch medewerkers van de peutergroep een aanvullende VVE scholing gevolgd en voldoen ze aan de eisen met betrekking tot het 3F taalniveau. De pedagogisch medewerkers van De Berk staan open voor al uw vragen en suggesties. Het spreekt voor zich dat zij nooit de ouders in hun volledige rol kunnen vervangen. Om uw kind zo goed en prettig mogelijk te kunnen opvangen is een open contact en overdracht van ervaringen en ontwikkelingen tussen de pedagogisch medewerkers en u van wezenlijk belang. Voor de onderlinge contacten wordt ruim gelegenheid geboden tijdens de haal en breng contacten en wordt er elk jaar een 10 minuten gesprek ingepland. Indien daar behoefte aan is van beide kanten vindt er vaker een gesprek plaats.

De Oudercommissie
Alle locaties van KMB hebben een betrokken oudercommissie. De oudercommissie heeft een belangrijke rol als tussenpersoon tussen de peuterspeelzaal en ouders. De commissie verleend o.a. hand- en spandiensten op de peutergroep en biedt ondersteuning aan bij activiteiten en uitstapjes. Ook het bedenken van leuke acties rondom kerst en sinterklaas komt jaarlijks terug. Andere taken zijn o.a. beheer financiën o.c., organiseren (indien van toepassing) met de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal open dagen en thema avonden voor de ouders. We zijn nog op zoek naar leden voor de oudercommissie.

Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben, neem dan contact op met het hoofdkantoor op 0416278472 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Veiligheid op school

Op De BERK werken we aan een veilige schoolomgeving voor iedereen. Veilig zijn en je veilig voelen vinden we erg belangrijk.
In de groepen gebruiken we de methode Kanjertraining om te werken aan een fijn groepsklimaat. 

kanjertraining logo
De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.Teamleden, kinderen en ouders leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
De Kanjerregels zijn onze basisregels:

 • We helpen elkaar
 • We vertrouwen elkaar                                                                   
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

 

In de schoolgids en in onderstaande protocollen kunt u meer lezen over lezen over het veiligheidsbeleid op onze school. 

Beleid Sociale Veiligheid BS de Berk

Gedragscode voor Leerrijkscholen

Protocol gedrag BS de Berk

Protocol computers en sociale media voor groep 5 t/m 8

 

Inspectie

De Rijksinspecteur voor het onderwijs inspecteert de school regelmatig. In 2020-2021 heeft een  Kwaliteitsonderzoek op bestuursniveau plaatsgevonden. In het kader van dit onderzoek is een steekproef uitgevoerd op diverse scholen, waaronder bs Theresia. De resultaten zijn op de website van de inspectie te raadplegen: http://www.onderwijsinspectie.nl

Leerlingvolgsysteem

digikeuzebordIn groep 1 en 2 volgen we de leerlingen met behulp van het Digikeuzebord. Door middel van observaties door de leerkracht wordt de ontwikkeling van de leerlingen in beeld gebracht en gevolgd. 

 
In groep 3 t/m 8 volgt aan het einde van een lessenserie vaak een toetsmoment. De leerkrachten en leerlingen blijven door de resultaten bij de toetsen op de hoogte van de vorderingen en leerkrachten kunnen hun aanbod voor de leerlingen afstemmen. Om een objectief beeld te houden van ons onderwijsniveau nemen we in groep 3 t/m 8 twee maal per jaar Cito-toetsen af. Deze toetsen zijn niet gebonden aan een bepaalde methode en kunnen een duidelijk beeld geven van het huidige niveau en de ontwikkeling van een kind op cognitief gebied.  
We nemen toetsen af op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling.
Naast de CITO toetsen nemen we in groep 8 nog twee andere toetsen af: De Drempeltest en de IEP Eindtoets. 

De toetsresultaten worden tijdens de 10 minuten gesprekken met ouders besproken en een leerlingrapport uit het CITO LOVS wordt aan het rapport toegevoegd.

Naast een volgsysteem op cognitief gebied werken we ook met een leerlingvolgsysteem op het gebied vazienn de sociale- en emotionele ontwikkeling. We hebben hiervoor het registratiemiddel “Zien” gekozen. Met “Zien” kunnen we kinderen volgen en signaleren op individueel- en groepsniveau van groep 1 t/m 8. Het programma bestaat uit vragenlijsten die ingevuld moeten worden door de leerkrachten en de kinderen (vanaf groep 5).

 

 

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen in Nederland de wettelijke taak om passend onderwijs vorm te geven. Het is de bedoeling dat alle leerlingen daarvan gaan profiteren. Maar vooral voor leerlingen die net even wat extra’s nodig hebben, is een passende onderwijsplek van het grootste belang. 

De kracht vanpassend onderwijs passend onderwijs is dat scholen nog meer dan nu het geval is met elkaar gaan samenwerken en de krachten bundelen. Daarom maakt iedere school deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor onze school is dat het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Dit samenwerkingsverband is een stichting opgericht door de besturen van de scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en de besturen voor speciaal onderwijs in Oisterwijk, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. In totaal gaan zo’n 60 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs intensiever samenwerken met elkaar.

Het Samenwerkingsverband LHA wil dat alle leerlingen een passende plaats in het onderwijs krijgen. Dat wil zeggen: zo dicht mogelijk bij huis, aansluitend op de mogelijkheden van het kind en in overeenstemming met de wensen van de ouders.