Leerlingvolgsysteem

digikeuzebordIn groep 1 en 2 volgen we de leerlingen met behulp van het Digikeuzebord. Door middel van observaties door de leerkracht wordt de ontwikkeling van de leerlingen in beeld gebracht en gevolgd. 

 
In groep 3 t/m 8 volgt aan het einde van een lessenserie vaak een toetsmoment. De leerkrachten en leerlingen blijven door de resultaten bij de toetsen op de hoogte van de vorderingen en leerkrachten kunnen hun aanbod voor de leerlingen afstemmen. Om een objectief beeld te houden van ons onderwijsniveau nemen we in groep 3 t/m 8 twee maal per jaar Cito-toetsen af. Deze toetsen zijn niet gebonden aan een bepaalde methode en kunnen een duidelijk beeld geven van het huidige niveau en de ontwikkeling van een kind op cognitief gebied.  
We nemen toetsen af op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling.
Naast de CITO toetsen nemen we in groep 8 nog twee andere toetsen af: De Drempeltest en de IEP Eindtoets. 

De toetsresultaten worden tijdens de 10 minuten gesprekken met ouders besproken en een leerlingrapport uit het CITO LOVS wordt aan het rapport toegevoegd.

Naast een volgsysteem op cognitief gebied werken we ook met een leerlingvolgsysteem op het gebied vazienn de sociale- en emotionele ontwikkeling. We hebben hiervoor het registratiemiddel “Zien” gekozen. Met “Zien” kunnen we kinderen volgen en signaleren op individueel- en groepsniveau van groep 1 t/m 8. Het programma bestaat uit vragenlijsten die ingevuld moeten worden door de leerkrachten en de kinderen (vanaf groep 5).

 

 

Categorie: