Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op De BERK werken we aan een veilige schoolomgeving voor iedereen. Hiervoor worden de Kanjertraining, de Gouden weken, lessen Social Media en het project Lentekriebels ingezet.
Op De BERK werken we aan een veilige schoolomgeving voor iedereen. Hiervoor worden de Kanjertraining, de Gouden weken, lessen Social Media en het project Lentekriebels ingezet.
kanjertraining logo
De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
De Kanjerregels zijn onze basisregels:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar                                                                   
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

De Gouden weken zijn de eerste weken van het schooljaar. In deze weken wordt door de inzet van diverse activiteiten specifiek aandacht besteed aan positieve groepsvorming.

Tijdens de projectweek Lentekriebels, een lesmethode voor relationele en seksuele vorming, wordt aandacht besteed aan de thema's:

  • Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
  • Sociale en emotionele ontwikkeling
  • Voortplanting en gezinsvorming
  • Seksuele weerbaarheid


Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Scholen met Succes.

De sociale veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren we door het afnemen van de vragenlijsten van Zien! Zien is een leerlingvolgsysteem gericht op het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen op de basisschool. Het sociaal en emotioneel functioneren wordt binnen Zien! losgekoppeld van elkaar. Welbevinden en betrokkenheid bepalen het emotioneel functioneren. Deze twee graadmeters komen dan ook terug in vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten.

Het sociaal functioneren wordt bepaald door vaardigheden die leerlingen laten zien in hun gedrag tijdens de sociale omgang met elkaar. De leerkrachtvragenlijst wordt voor elke leerling ingevuld door de leerkrachten.

De leerlingvragenlijst wordt ingevuld door leerlingen vanaf groep 5. Voor de jongere kinderen is het lastig om vragen over zichzelf te beantwoorden. De leerlingvragenlijst bestaat uit twee verschillende lijsten:
• leer- en leefklimaat: Deze vragenlijst bevat 32 stellingen over betrokkenheid, welbevinden, relatie met andere kinderen, autonomie, de pestbeleving en pestgedrag van de leerling. Deze is goed in te zetten voor de monitoring van sociale veiligheid.
• sociale vaardigheden: Deze vragenlijst bevat 22 stellingen over sociale vaardigheden van de leerling, uitgewerkt in ruimte nemend en ruimte gevend gedrag.

Zowel de leerkracht- als leerlingvragenlijst wordt twee keer per jaar afgenomen.

Categorie: