AVG/Privacy

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. avg plaatje
Uiteraard willen wij in overeenstemming met de AVG goed omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. Stichting Leerrijk heeft daarom een aantal geldende beleidsdocumenten ontwikkeld, deze zijn op de site van Leerrijk! terug te lezen: Leerrijk! - Privacy 

Op deze pagina vindt u ook de Contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Bij de start van uw kind bij ons op school vragen wij toestemming of er beeldmateriaal van uw kind op bijvoorbeeld onze website, de Facebook pagina of op Parro mogen worden geplaatst. Om toestemming te geven vult u hiervoor een toestemmingsformulier in. 
Wij zijn als school verantwoordelijk voor de foto’s die wij maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ouders die zelf beeldmateriaal maken en verspreiden. Wel willen wij aan u vragen om alleen foto’s en video’s te maken voor eigen gebruik waarop alleen uw eigen kind staat. Zet geen beeldmateriaal waar andere kinderen op staan op publiek toegankelijke websites of sociale media. Maak alleen een close-up van uw eigen kind. De directeur mag het fotograferen verbieden indien ouders zich niet aan de afspraken houden. 

 

 

BS De BERK

Na een lang fusietraject heeft BS De BERop 6 september 2021 haar deuren geopend. De BERis ontstaan uit BS Theresia en BS Klimop.
De Theresia heeft een geschiedenis van meer dan 90 jaar als centrumschool in de Gasthuisstraat. De KlimOp heeft vele jaren lang kinderen ontvangen in de Anjerstraat. Op de locatie van de KlimOp is in augustus 2020 de eerste schop in de grond gegaan voor de nieuwbouw van De BERK. We zijn trots op het nieuwe, frisse gebouw. 

 

KC De Berk Kaatsheuvel 013

Missie en visie

Waar staan wij voor ?

De missie

Basisschool De BERK; Betrokken, Eigentijds, Respectvol en Kindgericht.

De visie

Op De BERK worden de kinderen van nu voorbereid op de samenleving van later.  
Dit doen we vanuit een Betrokken houding, vanuit de driehoek leerkracht, leerling, ouder.  
Er wordt gebruik gemaakt van Eigentijdse onderwijsmethodieken en materialen.  
We dragen zorg voor een prettige leeromgeving waarin eenieder (leerkrachten, leerlingen en ouders) zich gezien en gehoord voelt en Respectvol met elkaar omgaat.  
We werkenKindgericht. Met ons onderwijs en onze begeleiding sluiten we zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Op 3 voor ons belangrijke onderwerpen werken we onze visie wat specifieker uit.

De visie op identiteit 
De BERK geeft invulling aan de uitgangspunten zoals die vanuit Leerrijk! genoemd zijn. We dragen zorg voor een veilige sfeer op onze school waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen. Hierbij houden we rekening met verschillen in aanleg, ontwikkeling, afkomst. Dit vraagt om een respectvolle houding en omgangsvormen van eenieder die bij onze school betrokken is. In een gedragscode zijn de omgangsvormen beschreven waaraan eenieder zich dient te houden. We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij streven ernaar dat kinderen zich bekwaam en zeker voelen en actie durven te nemen. Hun welbevinden is het uitgangspunt. Dit doen we o.a. door het inzetten van de Kanjertraining. Leerkrachten kunnen inspelen op de behoeften van de kinderen op dit gebied, o.a. door het inzetten van de Kanjertraining. De BERK heeft de katholieke identiteit. Door het aanbieden van de Kanjertraining, Trefwoord en Bijbelverhalen schenken we aandacht aan de normen en waarden. Ons onderwijs en handelen is gebaseerd op de uitgangspunten van het katholieke gedachtengoed.

De visie op onderwijs
Op De BERK willen we met het onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Dit vraagt van de leerkrachten dat ze goed om kunnen gaan met verschillen tussen de kinderen. Uitgangspunt blijft de jaargroep als geheel, met daarin kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften. Waar nodig wordt ingespeeld op de individuele behoeften van een kind. Belangrijk hierbij is dat kinderen meer en meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en dat leerkrachten zicht hebben op de leerlijnen en de te behalen doelen. Dit zijn tevens voorwaarden voor het thematisch/onderzoekend leren, dat naast het aanbod van de basisvakken een belangrijke plaats in ons onderwijsprogramma in gaat nemen. Door binnen het thematisch onderwijs kinderen ontdekkend en onderzoekend te laten leren, ontwikkelen ze vaardigheden en doen ze kennis op. Het vergroot de zelfstandigheid en het eigenaarschap van de leerling, de leerkracht krijgt een coachende rol. Daarbij krijgt ICT een steeds prominentere rol in de verwerking van de leerstof. Het aanleren van ICT-vaardigheden en bewustwording met betrekking tot de manier van omgaan met social media is onderdeel van ons onderwijsaanbod.

Visie op samenwerking
Het succesvol fuseren van bs Theresia en bs KlimOp tot bs De BERK was mede afhankelijk van een goede samenwerking. Samenwerking en samengaan van de teams, medezeggenschapsraden, ouderverenigingen en onze leerlingen. Door samen na te denken over de nieuwbouw, het vormgeven en organiseren van het onderwijs, waarbij ieders inbreng ertoe deed, is toegewerkt naar het succesvol samengaan van beide scholen. Teamscholing, teambuilding, leren van en met elkaar, leverden en leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

We werken vanuit de driehoek ouder-leerkracht-kind. Ouders kennen hun kind het best. Samen met hen en hun kind stemmen we af hoe we het optimaal mogelijke uit het kind kunnen halen.  Samenwerken op leerlingniveau wordt onder andere zichtbaar door de inzet van coöperatieve werkvormen en het werken in onderzoeksgroepen.

Een belangrijke partner voor bs De BERK is Kinderopvang Midden Brabant. Zij bieden peuterarrangementen aan in De BERK. Samen vormen we Kindcentrum De BERK. Deze planperiode wordt deze samenwerking verder vormgegeven en geïntensiveerd. Naast KMB werken we samen met meerdere externe instanties.

Naast een goede school waar kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, willen we ook een fijne school zijn, waar kinderen graag naar toe komen. Om dit te kunnen realiseren hebben we gelukkig hulp van veel ouders en vrijwilligers. Denkt u aan de hulp aan oudervereniging en team bij het organiseren van feesten als Sinterklaas, Carnaval en Koningsspelen. Daarnaast zijn we blij met onze versierouders, leesouders, klassenouders, anti-hoofdluizenmoeders en natuurlijk de ouders die mee rijden bij de diverse excursies.

Meer informatie over onze school vindt u in onze schoolgids.

Hartelijk welkom op de website van Kindcentrum de BERK!

Trots zijn we op ons mooie nieuwe gebouw waar sinds september 2021 leerlingen en leerkrachten van BS De BERK met veel plezier naar school komen. 

Op deze website vindt u meer informatie over de visie van onze school en de wijze waarop we ons onderwijs vormgeven. Daarnaast leest u meer over de peutergroep en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Midden Brabant die ook hun plekje hebben gevonden op Kindcentrum De BERK 

Benieuwd naar onze school? Maak dan gerust een afspraak voor een rondleiding.

Ilse Mutsaers, intern begeleider (telefoon :0416-272777) Ingrid Stokkermans, directeur (telefoon :0416-272777)

 

 afbeelding ouderportaal

 logo kmb

 

brabants verkeers veiligheidslabel

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingzorg op De BERK

Gedurende de hele loopbaan op onze school worden leerlingen intensief gevolgd in hun ontwikkeling. De groepsleerkracht heeft hierbij een belangrijke rol. Hij of zij volgt en observeert hoe de leerlingen zich ontwikkelen en wat ze beheersen binnen de leerstofgebieden. Ook volgt de groepsleerkracht nauwkeurig de inzet, belangstelling en het welbevinden van de leerlingen. 

We onderscheiden op onze school vijf niveaus van zorg:

1. Zorg aan alle leerlingen (de basis) 
2. Zorg aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in de klas (instructie afhankelijk en instructie onafhankelijk)
3. Overleg met de intern begeleider en evt. inzet zorgteam 
4. Inzet externen 
5. Inzet samenwerkingsverband POLangstraat Heusden Altena

De intern begeleider coördineert de zorg op basisschool De BERK. In het interne ondersteuningsplan staat beschreven hoe de zorg op de 5 niveaus vormgegeven wordt.

Schoolbeleid

Op deze pagina vindt u onze schoolgids, het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel. 

In de schoolgids vindt u praktische informatie als school-, gymtijden en verlofregelingen. Daarnaast kunt u meer lezen over de visie van de school en de lesprogamma's. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan bent u welkom een afspraak te maken met Ingrid Stokkermans, directeur. 
Hier vindt u de link naar de schoolgids van BS De BERK 2022-2023 en de bijlagen die erbij horen. 

In het schoolplan kunt u lezen hoe we ons als school de komende jaren verder willen ontwikkelen en de kwaliteit van ons onderwijs steeds verder willen verbeteren. 
Schoolplan BS De BERK 2019-2023 

In het schoolondersteuningsprofiel brengen we in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven we aan welke stappen we zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren.
Hier vindt u spoedig de link naar het Schoolondersteuningsprofiel BS De BERK

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op vijftien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Vakanties en vrije dagen

 

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023                                                                                                          vakantie

1e schooldag:

5 september 2022

Herfstvakantie:

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie:

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Carnavalsvakantie:

20 t/m 24 februari 2023

2e Paasdag:

10 april 2023

Meivakantie:

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart:

18 en 19 mei 2023

2e Pinksterdag:

29 mei 2023

Zomervakantie:

17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Studiedagen:
Voortdurend werken we aan de professionalisering van ons team. 
Hiervoor wordt een aantal studiedagen gedurende het schooljaar ingepland.
Op deze dagen zijn de kinderen vrij. 
De studiedagen voor 2022-2023 zijn gepland op: 

6 december 2022

9 maart 2023

9 juni 2023

 

Vrije vrijdagen groep 1-2
Naast deze dagen zijn de kinderen van de groepen 1-2 nog een aantal vrijdagen vrij,
omdat zij anders teveel uren naar school gaan. 
Deze vrije vrijdagen zijn gepland op: kleuters vrij

23 september 2022

21 oktober 2022

18 november 2022

16 december 2022

27 januari 2023

31 maart 2023

12 mei 2023

26 mei 2023

30 juni 2023

 

Aanmelden

Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. Wanneer u een kijkje wilt komen nemen of uw kind wilt aanmelden, maken we graag een afspraak. U krijgt dan een rondleiding door ons mooie, nieuwe gebouw dat u zal verrassen. Daarnaast worden in een persoonlijk gesprek al uw vragen beantwoord en worden de missie en visie van De BERK aan u toegelicht. Ook ontvangt u dan het inschrijfformulier van De BERK. 

Nieuwe leerlingen (anders dan 4-jarigen) mogen een ochtend kennis komen maken met hun nieuwe klas en leerkracht. 4-Jarigen mogen twee ochtenden, voor hun vierde verjaardag, kennis komen maken met de klas en de leerkracht. De afspraken hiervoor worden in overleg met de leerkracht en de ouders gemaakt.
Overige informatie is op deze website te bekijken of te downloaden. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met: Ilse Mutsaers, intern begeleider (telefoon :0416-272777) Ingrid Stokkermans, directeur (telefoon :0416-272777)       

Wij hopen dat we u snel mogen ontmoeten.