Medezeggenschapsraad

In de MR denken en praten ouders mee over schoolbeleid. Haar taken en bevoegdheden zijn omschreven in een reglement. De directeur woont zoveel mogelijk vergaderingen bij. De MR vergadert ca. 6 keer per jaar. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Eveneens kan de MR adviezen geven of voorstellen doen aan de directie, dan wel ingenomen standpunten toelichten, of bekend maken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. In bijzondere gevallen kan achter gesloten deuren worden vergaderd en kan om geheimhouding worden verzocht. De notulen van de MR zijn te vinden op onze website.

Naast de MR bestaat er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hierin hebben afgevaardigden van teams en ouders van de basisscholen zitting die tot de Stichting Leerrijk! behoren. Alle bovenschoolse besluiten worden door de GMR besproken en voorzien van advies of instemming (bijv. beleid t.a.v. aanstelling of ontslag personeel).

De MR streeft naar een open communicatie tussen ouders en school. Vragen en opmerkingen betreffende het beleid en de gang van zaken op school kunnen altijd aan de MR voorgelegd worden.

Leden van de Medezeggenschapsraad (MR) :
*Oudergeleding: Marlein Molenschot, Larry van Ommen, Stefan Pot
*Personeelsgeleding: Leen Geldof, Bianca van Kuijk, Ilse Mutsaers, Ilonca van der Made, Robin Henskens

medezeggenschapsraad met rand

Hier volgen de notulen van de vergaderingen in schooljaar 2021-2022: 

 

Oudervereniging

De BERK heeft een actieve OV. Het bestuur is samengesteld uit een groep van gekozen ouders die, samen met u, allerlei activiteiten organiseert en meedenkt over het totale schoolgebeuren. Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarbij u, als betalend lid, van harte welkom bent. Elke zes weken vergadert het bestuur in aanwezigheid van een teamlid. De vergaderingen zijn openbaar, maar er is geen spreekrecht, tenzij van tevoren aangevraagd. De notulen zijn te lezen op de website van de school.

*Bestuursleden van de OV:
Renske Vonk, Marieke Ketelaar, Mirjam van Son, Wietske de Jong, Sandra van Bladel, Annika Lensvelt, Hanneke Hamers, Caroline Govers, Lennie Donders, Lies Hamers

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50.
Daarvan bekostigen we:
• Festiviteiten zoals Carnaval, de Paasviering, Koningsdag, de BERKdag
• Kerst
• Sinterklaasov met rand

 

Oudervereniging

De BERK heeft een actieve OV. Het bestuur is samengesteld uit een groep van gekozen ouders die, samen met u, allerlei activiteiten organiseert en meedenkt over het totale schoolgebeuren. Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarbij u, als betalend lid, van harte welkom bent. Elke zes weken vergadert het bestuur in aanwezigheid van een teamlid. De vergaderingen zijn openbaar, maar er is geen spreekrecht, tenzij van tevoren aangevraagd. De notulen zijn te lezen op de website van de school.

Bestuursleden van de OV:
Renske Vonk, Marieke Ketelaars, Mirjam van Son, Wietske de Jong, Sandra van Bladel, Annika Lensvelt, Hanneke Hamers, Caroline Govers, Lennie Donders, Aletta Meyer, Angeliek Klijn

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50.
Daarvan bekostigen we:ov met rand
• Festiviteiten zoals Carnaval, de Paasviering, Koningsdag, de BERKdag
• Kerst
Sinterklaas

Klikt u hier wanneer u het huishoudelijk reglement wilt lezen.

De ouders van de oudervereniging zich aan u voor in dit document. 

 Luizenbrigade

Luis in je haar, kammen maar!
Dat is de boodschap die de GGD wil meegeven aan basisscholen, kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. 
Op onze school worden de leerlingen, na iedere schoolvakantie, gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Aan het begin van ieder schooljaar worden hier voor iedere groep een aantal ouders gevraagd.
Per groep zullen steeds minimaal 2 tot 4 hulpouders beschikbaar moeten zijn. Wanneer de leerlingen na elke vakantie op luizen gecontroleerd worden, verzoeken wij u de kinderen geen aparte kapsels te geven, zoals vlechtjes, knotjes en ook geen gel in de haren!!

Hoofdluis komt regelmatig voor, ook bij ons op school. Als uw kind hoofdluis heeft, dan heeft dat niets te maken met de verzorging: een hoofdluis houdt namelijk vooral van een schoon hoofd. Hoofdluis veroorzaakt bij uw kind veel jeuk. Voor de ouders betekent het extra werk. Wanneer een kind hoofdluis heeft, dan raadt de GGD aan het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Het kammen kan gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren en de omgeving grondig schoon te maken. En het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes en vriendjes.

Op de website van het RIVM, bereikbaar via onderstaande link, vindt u meer informatie. 
rivm.nl: hoofdluis

Overblijven

Alle kinderen blijven over op school. In het rooster is een moment ingepland om in de klas te eten. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten onder toezicht van vrijwilligers. De leerkrachten hebben dan een moment pauze. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind, per jaar gevraagd. Tijdens de middagpauze (30 minuten) wordt er gesurveilleerd door vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding die bekostigd wordt uit de gevraagde vrijwillige bijdrage.

Naschoolse opvang

In Kaatsheuvel zijn diverse organisaties die voor -en naschoolse opvang aanbieden. U als ouder bent vrij in de keuze bij welke organisatie u deze opvang regelt. Wilt u aan de leerkracht doorgeven op welke dagen uw kind gebruikt maakt van voor en/of na-schoolse opvang? 

ENMS logo poppetjes

GGD

Wat doet de jeugdgezondheidszorg (JGZ)?
In de basisschoolperiode loopt de zorg voor uw kind van het consultatiebureau gewoon door bij de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). Aan onze basisschool is een team van de GGD verbonden bestaande uit:Aan onze basisschool is een team van de GGD verbonden bestaande uit:
-    Jeugdarts (mw. M. Quik)                                            
-    Jeugdverpleegkundige (mw. C.van Oirschot)
Het team wordt ondersteund door een jeugdpsycholoog. De medewerkers hebben als doel een gezonde, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen van vier tot negentien jaar te bevorderen. 

Wat doet de GGD in de schoolperiode?
5-jarigen: 
Gezondheidsonderzoek door de jeugdarts op het consultatie bureau in het bijzijn van de ouders. Er wordt gekeken naar de gezondheid, (sociaal-emotionele) ontwikkeling en groei. De kinderen worden gewogen, gemeten en er wordt een gehooronderzoek gedaan.
9-10 jarigen:
Gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige op het consultatie bureau in het bijzijn van de ouders. Er wordt gekeken naar de gezondheid, (sociaal-emotionele) ontwikkeling en groei. De kinderen worden gewogen, gemeten en krijgen mits ouders daarvoor kiezen twee inentingen. De BMR en DTP.

Spreekuur
De jeugdverpleegkundige houdt een aantal keer per jaar een spreekuur op school voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. U kunt hier terecht voor vragen over groei, ontwikkeling, lichaamshouding, zien en horen, bedplassen, pesten, lichaamsverzorging, hoofdluis, eet- en slaapgewoonten en andere vragen over opvoeden.
Data waarop de spreekuren dit schooljaar plaatsvinden, worden via de nieuwsbrief met u gedeeld.

Naast de bovengenoemde structurele contacten kunnen ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten bij de afdeling jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over gezondheid en opvoeding en voor een onderzoek op verzoek.Telefoonnummer: 0900-4636443.

Vroegtijdig opsporen van spraak-, taal- en stemstoornissen door de logopedist gebeurt door middel van een vragenlijst. Naar aanleiding van de uitkomst van deze vragenlijst kan het kind in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek.

Verlof aanvragen

Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. Vanaf dat moment is de leerplichtwet van toepassing. Dat betekent dat uw kind niet zomaar thuis mag blijven of dat u buiten de schoolvakanties op vakantie mag gaan.
Mocht u verlof willen aanvragen voor bijvoorbeeld een jubileumfeest dan kunt u hieronder het aanvraagformulier downloaden. Het verlof dient minimaal 2 weken van te voren aangevraagd te worden. 
Wilt u samen met uw kind buiten schoolvakanties op vakantie dan mag dat alleen als, vanwege het beroep van één van beide ouders, het kind in de zomervakantie niet gedurende minimaal twee weken met u op vakantie kan. Hier wordt gedacht aan seizoensgebonden arbeid, horeca e.d., in andere gevallen is geen vakantieverlof mogelijk. Vakantieverlof moet minimaal 2 maanden vooraf aangevraagd worden.
Verdere informatie betreft verlof vindt u in onze schoolgids. 

Aanvraagformulier buitengewoon verlof

 

Links

Op deze pagina vindt u een aantal links naar sites die, voor u als ouder, interessant kunnen zijn. 

Leerrijk!:
Basisschool De BERK is onderdeel van Stichting Leerrijk!

http://www.leerrijk.nl/

GGD:
Informatie over opvoeding, gezondheid en ontwikkeling.

http://www.ggdhartvoorbrabant.nl/

Farent:
Informatie over schoolmaatschappelijk werk.

https://www.farent.nl/


Balans:
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
http://www.balansdigitaal.nl/

Veilig internetten:
Mediawijsheid.nl: De betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media. 
https://www.mediawijsheid.nl

Schoolspot:
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor iedereen in het basis- en speciaal onderwijs. Ouders met een kind in het basisonderwijs kunnen hier met veel korting software, hardware, digitale leermiddelen en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Deze korting kan zelfs oplopen tot 90%!


Leesplein:
Boeken lezen... Internet is leuk, maar vergeet "ouderwetse" leesboeken niet! Op het leesplein vindt u nieuws, spelletjes en besprekingen van en over boeken, voor kinderen in alle leeftijden. Prima online stop voor u naar de boekwinkel gaat.

http://www.leesplein.nl/