Ouderbetrokkenheid

Op De BERK zien we de ouders als full-partner.
We werken vanuit de driehoek ouder-kind-leerkracht waar het gaat om het afstemmen van de juiste
zorg voor hun kind. We vinden het belangrijk de ouder, maar ook het kind zelf zoveel als mogelijk te
betrekken bij zijn/ haar ontwikkeling. Op deze manier kan elk kind zich zo optimaal mogelijk
ontwikkelen. Dit doen we o.a. door het voeren van oudergesprekken m.b.t. welbevinden, motivatie en
de voortgang van hun kind. Wanneer er vragen of zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van een kind
gaan we met ouders in gesprek.
De betrokkenheid van ouders omvat meer dan het voeren van gesprekken over hun kind.
Ouders zijn belangrijk voor De BERK. Ouderparticipatie wordt ingezet op diverse niveaus.
• De medezeggenschapsraad
• De oudervereniging
• Hulp in de groep