Medezeggenschapsraad

In de MR denken en praten ouders mee over schoolbeleid. Haar taken en bevoegdheden zijn omschreven in een reglement. De directeur woont zoveel mogelijk vergaderingen bij. De MR vergadert ca. 6 keer per jaar. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Eveneens kan de MR adviezen geven of voorstellen doen aan de directie, dan wel ingenomen standpunten toelichten, of bekend maken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. In bijzondere gevallen kan achter gesloten deuren worden vergaderd en kan om geheimhouding worden verzocht.
Bent u geïnteresseerd in de notulen van de MR of heeft u een vraag of opmerking, dan kunt u een e-mail sturen naar: mrdeberk@leerrijk.nl. 

Naast de MR bestaat er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hierin hebben afgevaardigden van teams en ouders van de basisscholen zitting die tot de Stichting Leerrijk behoren. Alle bovenschoolse besluiten worden door de GMR besproken en voorzien van advies of instemming (bijv. beleid t.a.v. aanstelling of ontslag personeel). 

De MR streeft naar een open communicatie tussen ouders en school. Vragen en opmerkingen betreffende het beleid en de gang van zaken op school kunnen altijd aan de MR voorgelegd worden. 

Leden van de Medezeggenschapsraad (MR) :
*Oudergeleding: Tamara van Buuren, Nils Vogels en Lindsey Rottiné
*Personeelsgeleding: juf Anouk, juf Geraldine en Ilse Mutsaers